25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 
W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PGKiM Sp. z .o o
 KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 11 ( zwanym dalej "Administratorem" )
 KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 
Piotr Siwiec, e-mail: psiwiec@pgkim-sedziszow.pl
 W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
   Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
• umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze ( art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
• wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na PGKiM w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w związku z realizacją zawartych umów (art. 6 ust.1 lit. c/ Rozporządzenia)
• wykonywania przez PGKiM Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Sędziszów Małopolski, realizowanych w interesie publicznym, związanych z: zaspokajaniem zbiorowych potrzeb 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 6 ust.1 lit. e/ Rozporządzenia)
• ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
   Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
• art. 6 ust.1 lit. b) RODO: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy",
• art. 6 ust.1 lit. c) RODO: "przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze" w tym w szczególności do:
• wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.,
• zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
• wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
• wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem".
   Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:
• realizację działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
• ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.
CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY Z PGKiM Sp. z o.o.?
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. 
KOMU PGKiM Sp. z o.o. POWIERZA DANE OSOBOWE?
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
JAK DŁUGO PGKiM Sp. z o.o. BĘDZIE PRZECHOWYWAŁ DANE OSOBOWE?
   Państwa dane będą przechowywane:
• przez okres wykonywania umowy,
• przez okres konieczny w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń 
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa lub inne ważne względy interesu publicznego.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:
   Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przeniesienia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJE DODATKOWE
   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

Szanowni Państwo

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.